There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, March 12, 2011

SUHUF 10

Allah Azza Wajalla berfirman. “Wahai mmanusia, sesungguhnya dunia adalah rumah bagi orang-orang yang tidak mempunyai rumah. dan dengan dunia orang orang yang tidak berakal bersenang-senang. Dan terhadap dunia menjadi rakuslah orang-orang yang tidak punya keyakinan. Dan akan mencari Syahwat /kesenangannyalah orang-orang yang tidak mempunyai pandangan hati yang yang jernih(ma’rifat) . Maka barang siapa yang mencintai keni’matan yang segera akan hilang /ni’mat duniawi , dan kehidupan yang terputus, dan syahwat / kesenangan yang akan hilang, maka sesungguhnya orang itu telah menganiaya diri mereka sendiri dan telah berma’siat kepada Tuhannya dan lupa akan akhiratnya dan dunia telah menipu dirinya. Wahai anak Adam, berapa banyak orang yang telah diberi istidraj (diulur kesenangannya oleh Allah) dengan kebaikan Allah kepadanya. Dan berapa banyak perkataan yang bagus padahal mereka menganiaya diri mereka sendiri. Berapa banyak orang yang melakukan dosa sedangkan aku menutupinya (tidak menyiarkannya kepada orang lain sehingga tiada yang tahu) . Dan banyak sekali orang yang tertipu dengan badan yang selalu sehat sedang ia selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang yang berbuat dosa akan kami beri mereka balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Wahai anak Adam, menanamlah dengan amal kebaikan kepadaKu nanti akau akan menanamkan pahala untukmu . dan beramalah untukKu nanti aku akan menyayangimu. Sesungguhnya yang ada di sisiku adalah sesuatu keni’matan yang belum pernah terlihat oleh mata dan belum pernah terdengar oleh elinga, dan belum pernah terlintas di hati sekalian manusia. Dan apa-apa yang ada di sisiku tidak akan pernah sirna , dan gudang/perbendaharaanKu tidak akan pernah berkurang. Dan akulah Dzat yang maha memberi lagi maha pemurah.

No comments:

Post a Comment