There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Monday, January 11, 2010

Dakwah Wat Tabligh

Dakwah artinya mengajak, Tabligh artinya menyampaikan.

Maksud dan tujuannya :

1. Untuk memperbaiki diri, agar kita dapat mempergunakan harta, diri, dan waktu sesuai dengan perintah Allah.
2. Untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri seluruh manusia di seluruh alam.
Keuntungannya :

Firman Allah Swt

“Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal shaleh dan ia berkata, “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.”
(QS.Fushshikat,41:33)

Rasulullah saw bersabda :

“Barangsiapa mengajak kepada petunjuk amal kebaikan, maka ia memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya (mengamalkan kebaikan itu) tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti itu sedikitpun.”
(HR.Muslim, Ahmad dan Imam yang empat dari Abu Hurairah ra)

“Sesungguhnya sepagi sepetang keluar di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya…”
(HR.Bukhari dan Muslim dari Anas ra)

Cara mendapatkan hakikat dakwah dan tabligh.

1. Selalu mendakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh.
2. Latihan dakwah dan tabligh dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari, untuk latihan mengajak dan menyampaikan kepada sesama muslim.
3. Berdo’a kepada Allah agar kita diberi hakikat dakwah dan tabligh serta diberi kekuatan untuk menjalankan dakwah dan tabligh.

No comments:

Post a Comment