There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Thursday, October 21, 2010

Q.U.R.B.A.N

PENGERTIAN QURBAN:

Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab qurban, diambil dari kata : qaruba (fi’il madhi) – yaqrabu (fi’il mudhari’) – qurban wa qurbaanan (mashdar).Artinya, mendekati atau menghampiri.
Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.

HUKUM BERQURBAN:

Maka dirikanlah Shalat karena Tuhanmu dan ber-QURBAN-lah. (QS.Al Kautsar:2)

Nabi Saw bersabda: Barang siapa yang mempunyai keluasan rejeki lalu tidak berqurban, maka JANGANLAH ia mendekati tempat shalat kami." (HR.Ibnu Majah)

Wahai manusia (ketahuilah) bahwa WAJIB atas setiap keluarga berqurban setiap tahunnya." (HR.Tarmidzi, Abu Dawud)

"Tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya Qurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih qurban." (HR. At Tirmidzi)

” Katakanlah : sesungguhnya shalatku, kurbanku (nusuk), hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam tidak ada sekutu bagi-Nya” [Al-An'am : 162]

Nusuk dalam ayat di atas adalah menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.[ Minhajul Muslim (355-356)]

GANJARAN BAGI YANG BERQURBAN:

Zaid bin Arqom bertanya, "Ya Rasulullah apa yang kita peroleh dari berqurban?." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya pada setiap bulu yang menempel dikulitnya terdapat kebaikan."(HR.Ibnu Majah,Ahmad)
Jadikanlah berqurban sebagai ibadah kita kepada Allah, Sesungguhnya yang sampai kepada Allah SWT adalah taqwa kita, bukan daging dan darah qurban kita. Allah SWT berfirman :
"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan daripada kamulah yang mencapainya." (TQS Al Hajj : 37)

Maka dari itu BER-QURBAN-LAH !!!

Salam ikhlas !
---------------------

No comments:

Post a Comment