Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, May 29, 2010

Do'a Bepergian

Doa saat berangkat dari rumah

Bismillahi, tawakkaltu alalla, walaa haula walaa quwwata illa billaah. Allahumma innii a'uudzu bika an adhilla au uddhalla, au azilla au uzalla, au azhlima au uzhlama, au ajhalaau yujhala'alaiya.
Dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah,dan tiada daya maupun tenaga kecuali dengan ijin Allah,aku berlindung kepada-Mu dari sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincir, menganiaya atau dianiaya, dan juga dari kebodohan atau dibodohi orang.

Doa saat duduk dikendaraan

Bismillah alhamdulillah,subhaanal ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin, wainnaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun.alhamdulillah 3x,Allahu akbar 3x
Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. maha suci Allah yang mengerahkan kendaraan ini tunduk kepada kami,sedang kami pasti akan kembali lepada tuhan kami itu. segala puji bagi Allah,Allah Maha Besar.

Doa saat pulang ke rumah

Subhaanal ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahu mauqriniin wainnaa ilaa rabbinaa lamunqalibun. Allaahumma innaa nasaluka fil safarinaa haadzal birra wattaqwa waminal 'amali maa tardlaa. Allaahumma hawwin 'alainaa safaranaa haadzaa waathwu 'annaa bu'dah. Allaahumma antash shaahibu fis safari wal khaliifatu fil ahli.
Allaahumma innii a'uudzuu bika min wa 'tsaais safari wa ka aabatil munqalabi wa suu'il mandhari fil ahli wal maal. Aayibuuna taaibuuna'aabiduuna lirabbinaa hamiduun.

Maha suci Allah yang telah mengerahkan kendaraan ini tunduk kepada kami, sedang kami sendiri tiada kan mampu untuk menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, kami memohonkan kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketaqwaan, serta segala yang Tuhan ridhoi dari amal perbuatan. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah jaraknya yang jauh. Ya Allah, Engkaulah kawan sejati dalam perjalanan, wakil sejati bagi keluarga.

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, dari kesedihan waktu kembali dan mendapatkan keluarga dan harta dalam keadaan buruk. Kami pulang seraya bertaubat dan berbakti dan tetap memuji kepada Tuhan kami.

Peringatan Allah SWT bagi Umatnya Menurut Al-Quran
Dan janganlah engkau berjalan dibumi ini dengan congkak, sebab engkau tidak akan mampu membelah bumi, tidak pula akan pula dapat menjulang setinggi gunung.
( Alquran 17 : 37 )

...Janganlah engkau berjalan dimuka bumi ini dengan angkuh, Allah sungguh-sungguh tidak senang terhadap semua orang yang sombong dan angkuh. ( Alquran 31 : 18 )
...Lagi pula janganlah mempergunakan kesempatan yang ada padamu untuk berbuat kerusuhan di muka bumi, sebab Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusuhan.
( Alquran 28 : 77 )

No comments:

Post a Comment