There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Thursday, December 30, 2010

ILMU DAN DZIKIR (PENGETAHUAN DAN MENGINGATI ALLAH SWT) 1

Untuk mendapat manfaat langsung dari Allah Ta’ala dengan menjalankan perintah-perintah-Nya mengikut cara Baginda Rasulullah SAW ,maka menuntut ilmu yang diwahyukan oleh Allah swt adalah perlu untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki oleh Allah bagiku dalam segaala keadaan.

Ayat-ayat Al Qur’an

Allah SWT berfirman: ( Sebagaimana Kami ...telah menyempurnakan nikmat Kami ke atas kamu dengan menetapkan arah Qiblat kamu) , Kami telah mengirim di kalangan kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, membacakan ayat-ayat Kami kepadamu, dan mensucikan kamu ,dan mengajarkan kepadamu Kitab dan Hikmah dan mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. (Al Baqoro II:151)

Allah SWT berfirman : Allah sudah menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab dan Hikmah dan mengajarkan kepadamu apa yang tidak kauketahui sebelumnya. Dan karunia Allah kepadamu besar sekali. ( An-Nisa IV : 113)

Allah SWT berfirman : Katakanlah (wahai Muhammad) : Ya Tuhanku, berilah tambahan kepadaku ilmu. (Tho Ha 20 : 114)

Allah SWT berfirman : Dan Kami telah berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman ; dan mereka berkata : Segala puji bagi Allah , Yang telah mengutamakan kami di atas kebanyakan hamba-hamba-Nya yaang beriman. (An-Naml 27 : 15)

Allah SWT berfirman : Dan inilah perumpamaan-perumpamaan yang Kami hadapkan untuk manusia, akan tetapi tiada yang daapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.

(Al-Ankabut 29:43)

Allah SWT berfirman: Hanyalah orang-orang yang berpengetahuan (tentang kebesaran Allah) di antara hamba-hamba-Nya, yang benar-benar takut kepada Allah. ( Fatir 35:28).

Allah swt berfirman : Katakanlah (kepada mereka, hai Muhammad ) : Adakah sama mereka yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? ( Az-Zumar 39 : 9 )

Allah swt berfirman :Hai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu untuk memberikan tempat dalam majlis, maka berilah tempat, niscaya Allah akan memberikan kamu tempat yang lapang bagi kamu (dalam sorga dari rahmat-Nya). Dan apabila dikatakan kepadamu untuk berdiri, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan mereka yang telah diberi ilmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Al-Mujadilah 58 : 11 )

Allah SWT berfirman : Dan janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan, juga janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. ( Al Baqoro 2 : 42 ).

Allah SWT berfirman : Kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca Kitab? Tidakkah kamu mengerti?

( Al Baqoro 2 : 44 ).

Allah swt berfirman : ( Syu’aib berkata kepada kaumnya ) : Aku tidak ingin menentang kamu dari belakang kamu, apa yang aku melarang kamu ( sebagaimana apa yang aku amal apa yang aku katakan ) ( Huud 11 : 88 ).

No comments:

Post a Comment