There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Friday, December 31, 2010

ILMU DAN DZIKIR (PENGETAHUAN DAN MENGINGATI ALLAH SWT) 27

151- Abu Umamah r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : Kirimkanlah salawat ke atasku pada setiap hari jum’at sebanyak-banyaknya, karena salawat dan salam umatku akan dihadapkan kepadaku pada hari juma’at. Oleh karena itu barangsiapa yang mengirimkan salawat keatasku sebanyak-banyaknya akan menjadi orang yang paling dekat kepadaku dalam derajatnya ( pada hari kiamat ). ( Baihaqi )

152- Anas r.a meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : kirimkanlah salawat sebanyak-banyaknya kepadaku pada hari jum’at, karena jibril a.s datang kepadaku dengan pesan dari Rabb Nya azza wajalla : tiadalah seorang muslim yang berada pada permukaan bumi yang mengirimkan salawat keatasku satu kali kecuali bahwa aku akan mengirim kepapadanya sepuluh keberkahan dan malaikat-malaikat Ku memohon keampunan baginya sepuluh kali. ( Tabrani dan Targhib )

153- Abdullah Ibnu Mas’ud r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat dari antara umatku adalah orang yang senantiasa mengirimkan selawat sebanyak-banyaknya kepadaku. ( Tirmidzi )

154- Kaab r.a. meriwayatkan : bahwa ketika dua pertiga malam berlalu, Rasulullah SAW bangun ( untuk tahajjud ) dan beliau berseru : Wahai manusia ! ingatlah Allah ; ingatlah Allah. Penggetar ( yang akan mengguncangkan gunung-gunung dan bumi dengan hebat ) sungguh akan datang, dan orang yang mengikutinya sungguh akan datang ( bermakna bahwa masa telah dekat bagi bertiupnya terompet yang pertama, diikuti dengan yang kedua). Kematian telah mendekat dengan segala yang menakutkan : kematian telah mendekat dengan segala yang menakutkan. Atas perkara ini Ubay Ibnu Kaab r.a. berkata : Wahai Rasulullah ! aku hendak mengirim selawat sebanyak-banyaknya kepada engkau, berapa banyak waktu ( zikir dan doa ku ) yang mesti saya kirimkan kepadamu ? Rasulullah SAW bersabda : Kamu boleh melakukannya sebanyak yang kamu kehendaki. Ketika saya mengusulkan seperempat baginda berkata : sebanyak yang kamu suka akan tetapi jikalau engkau menambahnya lebih baik bagi kamu, saya mengusulkan lagi separuh dan Baginda berkata : sebanyak yang kamu suka, akan tetapi jika engkau menambahnya lebih baik bagi kamu. Saya mengusulkan dua pertiga, dan baginda berkata : sebanyak yang kamu suka, akan tetapi jika kamu menambahnya lebih baik bagi kamu. Saya berkata: saya berkata saya akan menggunakan seluruh masa saya untuk mengirimkan salawat kepadamu. Baginda berkata : ( jika kamu berbuat demikian ) kamu akan terlepas dari kebimbangan dan dosa-dosa kamu akan diampuni ( Tirmidzi )

Catatan : Rasulullah SAW memperingatkan tentang dekatnya hari kiamat, oleh karena itu manusia janganlah lalai dari hari akhirat.

155- Kaab Ibnu Ujra r.a. meriwayatkan bahwa kami bertanya kepada Rasulullah SAW : wahai Rasulullah ! bagaimana caranya kami mengirim salawat kepada engkau dan kepada keluargamu ? karena sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kami ( melaui engkau ) bagaimana bersalawat kepadamu (dalam shalat ). Baginda menjawab : bacalah

Wahai Allah ! limpahklanlah rahmat Mu keatas Muhammad dan keatas keluarga atau pengikut-pengikut Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan salawat keatas Ibrahim dan keatas keluarga atau keturunan Ibrahim ; karena sesunguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia. Wahai Allah ! makmurkanlah Muhammad dan ketas keluarga atau keturunan Muhammad sebagaimana yang telah engkau makmurkan Ibrahim dan keluarga atau pengikut Ibrahim ; karena sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulai. ( Bukhari )

Catatan : Telah mengajarkan kami ( melaui Engkau ), menunjuk kepada kalimat dalam tasyahud :

Salawat kepada engkau, wahai Nabi kami dan rahmat Allah serta keberkahannya keatas Engkau.

156- Abu Humaid As saidi r.a. berkata : ketika bebrapa orang bertanya kepada Rasulullah SAW : Wahai Rasulullah ! bagaiamana caranya kami mengirim salawat keatas engkau Baginda menjawab : ucapkanlah ………….

Wahai Allah ! limpahkanlah rahmat Mu keatas Muhammad, Istri-istrinya, dan keturunannya sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat keatas keturunan Ibrahim. Wahai Allah ! limpahkanlah kemakmuran keatas Muhamad, istri-istrinya, dan keturunannya sebagaimana Engkau telah memakmurkan keturuna Ibrahim, karena sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia.

157- Abu Said Al Kudri r.a. meriwayatkan bahwa kami bertanya : Wahai Rasulullah ! kami mengetauhi bagaiman mengirimkan salawat kepada Engkau ( dalam tasyahud ketika shalat ). Kini beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya kami mengirimkan slawat kepadamu ? Rasulullah SAW menjawab : ucapkanlah …….

Wahai Allah ! limpahkanlah rahmat Mu keatas Muhammad, hamba Mu dan Rasul Mu, sebagaimana yang telah Engkau limpahkanlah rahmat Mu keatas keturunan Ibrahim; dan makmurkanlah Muhammad dan keturuna Muhammad sebagaimana yang telah Engkau makmurkan Ibrahim dan keturunan Ibrahim. ( Bukhari )

158- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : barangsiapa yang suka memiliki pahala yang berat dalam timbangan yang sangat besar, maka ia mesti mengirimkan slawat keatas keluarga ku seperti ini

Wahai Allah ! limpahkan rahmat Mu ketas Muhammad, dan ketas istri-istrinya, ibu kepada orang-orang beriman, keatas juriatnya, dan ahli keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat Mu keatas juriat Ibrahim, karena sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia. ( Abu Daud )

159- Ruwaifi Ibnu Sabit r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : jikalau seorang mengirimkan salawat keatas Muhammad dengan ucapan :

Wahai Allah ! berikanlah kepadanya suatu tempat yang paling dekat dengan Mu. ( Bazar dan Tabrani )

160- Abu Dzar r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Allah Azza Wajalla berfirman : Wahai hamba Ku ! sesungguhnya selama engkau menyembah Ku, dan berdo’a kepada Ku’ dan memohon kepada Ku ( bagi keampunan ), Aku akan mengampuni Engkau atas apa yang telah engkau lakukan, walaupun Engkau telah melakukan banyak dosa. Wahai hamba Ku ! bahkan jika engkau datang kepada Ku dengan dosa seluruh dunia ini, akan tetapi tidak menserikatkan sesuatu dengan Ku, Aku akan memberikan kepada kamu pengampunan sebanyak seluruh dunia ini. ( Musnad Ahmad )

No comments:

Post a Comment