There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Thursday, December 30, 2010

ILMU DAN DZIKIR (PENGETAHUAN DAN MENGINGATI ALLAH SWT) 18

FADILAH BERZIKIR KEPADA ALLAH TA’ALA

Ayat-ayat Al Qur’an

Allah SWT berfirman oleh karena itu, maka ingatlah Aku maka Aku akan mengingat kepadamu , dan bersyukurlah kepada Ku ( karena ni’mat-ni’mat Ku yang tiada terbatas kepadamu ) dan janganlah mengingkari Aku ( ni’mat-ni’matku dan keberkahan Ku. Aku akan bersama denganmu di dunia ini dan di ak...herat. ( Al baqarah 2: 152 )

Allah SWT berfirman : dan ingatlah nama Tuhanmu dan berbaktilah kepadanya dengan sepenuh hati ( Al Mujamil 73 : 8 )

Allah SWT berfirman : sesungguhnya dengan mengingat Allah hati merasa tenang ( Arrad 13:28)

Allah SWT berfirman : Dan sesungguhnya mengingati Allah sungguh agung. ( Al Ankabut 29 :45 )

Allah SWT berfirman : ( Orang-orang yang bijak adalah ) mereka yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. ( Al Imran 3: 195 )

Allah SWT berfirman : Kemudian ingatlah kepada Allah dengan berdzikir, sebagaimana kamu baiasa mengingat-ingat leluhur kamu, atau bahkan lebih bersungguh-sungguh lagi. (Al Baqarah 2:200)

Allah SWT berfirman : Dan ( wahai Muhammad ) ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa gentar, tanpa mengeraskan suara diwaktu pagi dan diwaktu petang dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. ( Al A’raf 7 : 205 )

Allah SWT berfirman : Dan ( wahai Muhammad ) dalam keadaan apapun kamu dan bagian apapun yang kamu baca dari qur’an, dan pekerjaan apapunyang kamu pekerjakan niscaya kami menjadi saksi ketika kamu sedang tekun melakukannya. ( Yunus 10 : 61 )

Allah SWT berfirman : Dan bertawakkallah kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih. Yang melihatmu tatkalah kau tegak berdiri ( untuk shalat ). Dan gerak gerikmu ditengah orang-orang yang bersujud. ( bersama kamu kepada Allah dalam shalat fardhu berjamah). Sesungguhnya ! Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetauhi. ( Asuarah 26: 217-220)

Alah SWt berfirman : Dan Dia ( Allah ) bersama kamu dimanapun kamu berada (Al Hadid 57:4)

Allah SWT berfirman : Dan barangsiapa lengah dari mengingati Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih maka akan kami tunjuk setan menjadi teman karibnya. ( Azzukruf 43 : 36 )

Allah SWT berfirman : Sekiranya ia bukan termasuk orang yang bertasbih kepada Allah pasti ia akan tetap tinggal pada perut ikan hingga hari kebangkitan. ( Asshafat 37:143-144).

Catatan : Ayat ini merujuk kepada kejadian Yunus a.s. yang berada dalam perut ikan, apabila ia membaca doa ini : La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minas dzolimin : tiada yang patut disembah kecuali Allah Maha suci Engkau, sesungguhnya kami telah menjalimi diri kami sendiri.

Allah SWT berfirman : Maha Suci Allah tatkalah kau memasuki malam dan waktu pagi. (Arram 30:17)

Allah SWT berfirman : wahai Orang-orang yang beriman ! berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir sebanyak-banyaknya dan Agungkanlah Dia dengan pujian diwaktu pagi dan di waktu petang. ( Al Ahzab 33:41-42 )

Allah SWT berfirman : Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat keatas nabi. Wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepadanya dan berilah salam kepadanya. ( Al Azhab 33:56 )

Catatan : Allah SWT menganugerahkan kepada naabi Nya dengan rahmatnya yang terpilih dan para malaikat berdo’a kepada Allah untuk mencurahkan rahmat yng istimewa kepadanya. Oleh karena itu hai orang – orang muslim ! kamu juga memohon kepada Allah SWT supaya dianugerahkan rahmat yang khusus kepada rasululah SAW, dan bersalawatlah kepadanya sebanyak-banyaknya.

Allah SWT berfirman : Dan mereka yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menganiaya diri sendiri segera mengingat Allah dan memohon ampaunan atas dosa-dosanya dan tiada yang dapat mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah. Dan mereka tidak mengulang perbuatan dosa demikian padahal mereka tahu. Pahala bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka dan sorga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, dimana mereka akan tinggal selama-lamanya, itulah balasan yang terbaik bagi orang-orang yang beramal sholeh ! ( Ali mran 3:135 -–136 )

Allah SWT berfirman : Dan Allah tidak mengazab mereka, selama mereka memohon pengampunan. ( Al Anfal 8:33 )

Allah SWT berfirman : Kemudian sesungguhnya ! Tuhanmu kepada mereka yang mengerjakan kesalahan karena kebodohasn, kemudian setelah itu bertaubat dan memperbaiki diri…..sungguh ! (bagi mereka) sesudah itu Tuhanmu maha Pengampun Lagi Maha Pengasih . ( An Nhl 16 : 119 )

Allah SWT berfirman : Hendaklah kamu memohonkan ampunan kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat ( An amal 27 : 46 )

Allah SWT berfirman : dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah , hai orang-orang yang beriman supaya kamu mendapat kejayaan. ( An Nur 24 : 31 )

Allah SWT berfirman : Hai orang-orang yang beriman ! bertobatlah kamu kepada Alah dengan sebenar-benar tobat ! ( Attahrin 66 : 8 )

No comments:

Post a Comment