There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Thursday, December 30, 2010

ILMU DAN DZIKIR (PENGETAHUAN DAN MENGINGATI ALLAH SWT) 14

31- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : jangan kamu menjadikan rumah-rumahmu seperti kuburan ( jadikanlah rumah-rumahmu hidup dengan zikrullah,shalat,dan bacaan Al Qur’an ). Sesungguhnya setan lari dari rumah yang didalamnya dibacakan surat Al Baqarah. ( Muslim )

32- Abu Umamah Al bahili ra. Meriwayatkan bahwa rasululla...h SAW bersabda : bacalah Al Qur’an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi safaat bagi orang yang membacanya. Bacalah dua surat yang bercahaya, surat Albaqarah dan Ali Imran khususnya. Karena pada hari kiamat keduanya akan datang sebagai dua awan, atau dua naungan atau dua kelompok burung-burng yang bershaf-shaf, yang bersumpah bagi oarang-orang yangmembaca mereka. Bacalah surah Al Baqarah, karena dalam pembacaannya dan memahaminya adalah berkah dan didalamnya melepaskan kamu dari penyesalan. Orang jahat adalah yang tidak dapat memanfaatkannya untuk membawa mudharat kepada orang lain. Muawiyah Ibnu Abu Sofyan rahimahullahualaihi berkata bahwa telah dilaporkan kepadanya bahwa orang jahat bermakna tukang sihir, barangsiapa membaca Surat Albaqarah secara teratur, akan diselamatkan dari pengaruh mantra-mantra dan sihir. ( muslim )

33- Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasululah SAW bersabda : ada satu ayat dalam surat Al baqarah yang menjadi penghulu dari segala ayat dalam Al Qur’an. Apabila ayat ini dibacakan dalam sebuah rumah, setan akan lari dari rumah itu. Ayat ini adalah ayatul qursy. ( Mustadrak Hakim )

34- Abu Hurairah r.a. berkata : saya telah ditunjuk sebagai amil zakat ramadhan oleh Rasulullah SAW, dan apabila seorang datang dan mulai mengambil segengam makanan, saya menangkapnya, dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya pasti akan membawa kamu kepada Rasululah SAW. Meskipun demikian apabila ia berkata : saya orang miskin, saya mempunyai anak-anak yangmenggantungkan hidup kepada saya dan saya sangat emerlukannya! Maka saya membiarkannya pergi. Pada waktu pagi hari Nabi SAW bertanya : apa yang dibuat oleh tawananmu pada malam tadi wahai Abu Hurairah ( Allah SWT memberitahukan dia perkara ini ) saya menjawab : Wahai Rasulullah ! ia mengeluh dalam keseulitan, dan ia mempunyai anak-anak yang bergantung hidupnya padanya, maka saya merasa kasihan kepadanya dan saya membiarkan dia pergi. Baginda SAW berkata : waspadalah ! ia berbohong kepada kamu, ia akan datang kembali ! saya telah yakin bahwa ia kan kembali karena Rasulullah SAW telah memberitahukan kepadaku demikian. Karena itu, saya menunggu kedatangannya. Apabila ia datang dan mulai mengambil segenggam makanan dari barng-barang sedekah saya menangkapnya dan saya mengatakan kepadanya: saya mesti melaporkan kamu kepada Nabi SAW. Ia berkata : biarkan saya karena saya orang yang paling miskin, saya mesti menghidupi kelurga yang besar. Saya tidak akan datang lagi. Saya merasa kasihan kepadanya dan membiarkan ia pergi. Pada waktu pagi hari Rasulullah berkata : apa yang di buat oleh tawananmu tadi malam hai Abi Hurairah ? saya menjawab : wahai Rasulullah ! ia mengeluh terjepit dengan keperluan keperluan dan ia mesti menghidupkan keluarga yang besar, maka saya merasa kasihan kepadanya dan membiarkan ia pergi. Rasulullah SAW berkata : berhati-hatilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu dan ia akan datang kembali. Maka saya menanti kedatangannya. Ketika ia datang dan mengambil segenggam makanan, saya menagkapnya dan berkata : saya akan melaporkan kamu kepada RasulullahSAW, dan ini adalah terakhir dari tiga kali kedatanganmu. Sesungguhnya kamu berkata tidak akan kembali akan tetapi kamu kembali lagi. Ia berkata : biarkan saya saya akan mengajarkan kamu beberapa perkataan yang melaluinya Allah akan memberi kamu bebrapa manfaat. Saya bertanya : apakah perkataan-perkataan itu ? ia berkata : apabila kamu pergi tidur bacalah Ayatul Kursy samapai akhir ayat, akarena perlindungan Allah tidak pernah berhenti bagi kamu, dan setan tidak akan mendekati kamu sehingga pagi hari. Oleh sebab itu saya membiarkan ia pergi. Pagi berikutnya Nabi SAW berkata kepadaku apa yang dibuat oleh tawananmu malam tadi ! saya menjawab : wahai Rasulullah ! ia berkata akan mengajarkan kepada saya bebrepa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfatnya kepadaku. Oleh sebabitu saya membebaskan ia untuk pergi. Rasulullah SAW berkata : kalimat-kalimat apakah itu ? ia berkata ( tawanan itu ) kepada saya : apabila engkau pegi tidur, bacalah ayatul kursy dari permulaan hingga akhir. Nabi SAW bersabda : sesungguhnya ia mengatakan kebenaran kepadamu, padahal ia adalah seorang pembohong yang besar. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu dengan siapakah kamu telah berbicara dengannya pada tiga malam yang lampau? Saya berkata : tidak. Rasulullah SAW berkata : itulah setan yang datang untuk mencuri dan mengurangi kumpulan sedekah dengan tipu dayanya. ( HR.Bukhari )

menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al Anshari r.a. setan berkata : kamu mesti membaca ayatul kursy dirumahmu karena tidak ada setan atau jin dan seterusnya akan datang kepada kamu. ( Tirmidzi )

35- Ubay Ibnu Ka’ab r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertanya : hai Abu Munzir ! ( panggilan Ubay Ibnu Ka’ab dari pihak Ayah ). Tahukah kamu ayat yang manakah dari kitab Allah ( Al Qur’an ) yang memliki keunggulan dan kemulian yang lebih tinggi ? saya menjawa : Allah dan Rasul Nya lebih mengetauhi ! Rasulullah SAW bertanya : Hai Abu Munjir !tahukah engkau yang ayat manakah dari kitab Allah ( Al qur’an ) yang paling unggul dan yang paling mulia ? saya bertanya : Allah dan tiada yang patut disembah kecuali Allah melainkan Dia, Ia yang hidup, kekal ….(Ayatul kursy ). Baginda kemudian mencapai dada saya ( mengucapkan selamat ) dan berkata : semoga pengetauhan ini menjadi suatu keberkahan bagi kamu, hai Abu Munjir! ( muslim )

Diriwayatkan dalam kisah yang lain berkenaan dengan ( ayatul kursy ) : Rasulullah SAW bersabda : saya bersumpah demi yang nyawaku yang ada dalam tangan Nya bahwa sesungguhnya ayat ini mempunyai lidah dan dua bibir yang mengucapkan pujian kepada Allah pada kaki Arsy, tahta Ilahi. ( Musnad Ahmad )

36- Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : setiap sesuatu mempunyai penghulu, dan sesungguhnya penghulu Al Qur’an adalah surat Al baqarah . dan didalam surat itu ada sebuah ayat yang menjadi penghulu dari semua ayat ( dalam Al Qur’an ) dan itulah ayatul kursi ( Tirmidzi)

37- Ibnu Abbas r.anhuma meriwayatkan bahwa suatu ketika Jibril a.s. sedang duduk disamping Rasulullah SAW, ketika mereka mendengar bunyi kertak dari langit. Ia ( Jibril ) mengangkat kepalanya dan berkata sebuah pintu telah terbuka dilangit hari ini, yang tidak pernah terbuka sebelumnya, dan seorang malaikat telah diturunkan daripadanya. Malaikat ini tidak pernah turun kedunia sebelumnya. Malaikat ini datang dan mengucapkan salam dan berkata : khabar gembira kepada kamu, kamu telah diberikan dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum kamu. Satu adalah surat Al Fatiha dan yang lain adalah dua ayat terakhir dari surat Al baqarah tidaklah kamu mengucapkan bahkan sebuah perkataan dari salah satu dari mereka, yang kamu akan diganjari dengannya. ( HR.Muslim )

Catatan : Jikalau kamu membaca kalimat-kalimat pujian dari ayat ini ; kamu akan mendapat pahala memuji Allah, dan jikalau itu adalah kalimat-kalimat doa; maka doa mu akan dikabulkan.

38- Nukman bnu Basir r.ahuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW besabda : dua ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah SWT menuliskan sebuah kitab dan darinya Dia menurunkan dua ayat dengan mana Dia mengakhiri surat Al Baqarah. Setan tidak akan datang mendekati sebuah rumah yang mana kedua ayat ini dibacakan selama tiga malam berturut-turut ( tirmidzi )

39- Abu Mas’ud r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al baqarah pada malam hari maka akan mencukupi baginya. ( Tirmidzi )

Catatan: dua ayat ini akan mencukupi bermakna : 1. Ia akan dilindungi dari segala kejahatan sepanjang malam. 2- Ayat-ayat ini akan menjadi sama dengan tahajjud. ( Nawawi )

40- Saddad Ibnu Aws r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidaklah seorang muslim yang pergi tidur dan membaca surat dari kitab Allah kecuali Allah menugaskan seorang malaikat untuk menjaganya, dan tiada suatu kemudaratan yang mendekatinya sehinggga ia terjaga. ( Tirmidzi )

No comments:

Post a Comment