Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, January 2, 2011

DO’A DAN ZIKIR DIRIWAYATKAN DARI RASULULLAH SAW 7

241- Jabir Ibnu Abdullah r.anhuma meriwayatkan : Saya mendengar nabi SAW bersabda : apabila seseorang memasuki rumahnya dan menyebut nama Allah SWT ketika masuk dan juga ketas makanannya setan berkata ( kepada kawan-kawannya ) : kamu tidakl ada tempat untuk bermalam dirumah ini dan tiada makanan bagi pada malam ini . akan tetapi apabila seoarng ...masuk tanpa menyebut nama Alah, maka masuknya ia ke dalam rumah, ( setan berkata kepada kawan-kawannya ) : kamu ada tempat untuk bermalam pada rumah ini. Dan apabila ia tidak menyebut nama Allah pada makanannya, maka setan berkata ( kepada kawan-kawannya) kamu ada tempat untuk bermalam dan juga ada makan malam bagi kamu. ( muslim )

242- Umi salma r.anha meriwayatkan : tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan rumah saya, kecuali baginda memandang ke arah langit ia mengucapka doa ini :

Wahai Allah ! Aku berlindung kepada Engkau yang aku boleh tersesat, atau menyebabkan orang lain tersesat atau tergelincir ( dari jalan yang lurus ) atau menyebabkan orang lain tergelincir ( dari jalan yang lurus ), atau melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan, atau menyebabkan orang lain melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan atau aku boleh melakukan perbuatan yang tidak wajat dalam kejahilan, atau menyebabkan orang lain melakukan perbuatan yang tidak wajar dalam kejahilan. ( Abu Daud )

243- Anas Ibnu malik r.a meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu keluar dari rumahnya :

Dengan nama Allah, kepada Allah aku bertawakkal, tiada daya kecuali dengan Allah …… maka dikatakan kepadanya ( oleh para malaikat ) : Engkau dicukupkan (pada hari ) dan engkau dilindungi dari perbuatan jahat, dan setan melarika diri darinya.

( Tirmidzi ) dikisahkan dari riwayat yang lain : engkau telah mendapat petunjuk, kerjamu telah disempurnakan ( engkau dicukupkan pada hari ini ), dan engkau dilindungi. Maka setan-setan akan lario daripadanya : satu setan memberitahu yang lain : bagaimana kamu boleh menguasai orang ini, yang telah mendapat petunjuk, telah dicukupkan, dan telah di lindungi ? ( Abu daud)

244- Ibnu Abbas r.anhuma meriwayatkan : Rasulullah SAW apabila dalam kecemasan maka ia mengucapkan :

Tiada Tuhan kecuali Allah yang tiada bandingan kebesaran dan pengampunannya , tiada Tuhan kecuali Allah, Tuhan Arsy yang Maha Hebat, Tiada yang patut disembah kecuali Allah Tuhan langit, Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang Hebat.

( Bukhari )

245- Abu Bakra r.a. meriwayatkan : Rasululah SAW bersabda : apabila seorang dalam keadaan kesulitan boleh berdoa dengan doa berikut :

Wahai Allah ! aku mengharap rahmat Mu, maka jangan serahkan aku kepada diriku sekejap matapun, baikkanlah urusanku semuanya tiada Tuhan selain Engkau. ( Abu Daud )

246- Umi salama r.anha istri rasulullah SAW meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : tidaklah seorang hamba yang mengalami musibah lalu mengucapkan :

Sesungghnya kita adalah kepunyaan Allah dan sesungghnya kepada Nya kita kembali, wahai Allah berilah pahala kepadaku dalam musibah ku dan gantilah aku dengan yang lebih baik dari padanya melainkan Allah SWT memberinya pahala dalam musibahnya dan menggantinya degan yang lebih baik daripadanya. Ia ( Umi salamah r.anha ) berkata : ketika Abu Salamah r.a meninggal saya berdoa dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW kepadaku, maka Allah SWT memberikan saya Rasulullah

( sebagai suami ) yang lebih baik baginya. ( muslim )

247- Sulaiman Ibnu Surad r.a meriwayatkan : Nabi SAW berkata ( tentang seorang yang menunjukkan kemarahannya kepada orang lain ) : jikalau orang ini mengucapkan Audzubillahiminasyaithan

Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk……. Maka marahnya akan redah. (Bukhari )

248- Abdullah Ibnu mas’ud r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : Apabila seorang yang ditimpa oleh keperluan karena lapar lalu meminta kepada orang lain maka ini tidak akan menghilangkan kelaparannya. Akan tetapi sweorang yang ditimpa oleh keperluan lalu meminta kepada Allah untuk menghilangkannya maka dengan segera Allah SWT menguruskan rezekinya. Ia boleh mendapatkannya dengan segera, atau beberapa saat setelah itu. ( Tirmidzi)

249- Abu vail rahimahullahu meriwayatkan : seorang mukatab ( hamba sahaya ) datang kepada Ali r.a. dan berkata : saya berada dalam kesulitan untuk membayar sejumlah uang tebusan dalam masa yang disepakati, ntuk membebaskan diri saya ( dari perhambaan ), maka tolonglah saya. Ali r.a. memberitahu kepadanya : maukah saya mengajarkan kepada kamu bebrapa kalimat yang Rasulullah SAW ajarkan kepadaku ? jikalau engkau dalam keadaan berhutang yang sama dengan jumlah seer ( mata uang Yaman ) bahkan Allah SWT akan menanggung hutang itu bagi kamu ucapkanlah kalimah ini

Ya…Allah cukupkanlah aku dengan yang halal tanpa yang haram dan cukupkanlah aku dengan keutamanmu tanpa yang selain Engkau. ( Tirmidzi )

250- Abu said Al kudri r.a. meriwayatkan : pada suatu hari Rasulullah SAW datang ke masjid dan ia memperhatikan seorang Anshar Abu Umamah. Rasulullah SAW bertanya : ada apa ? saya melihat kamu duduk menyendiri dalam mesjid lain daripada waktu shalat. Abu Umamah r.a. berkata : Wahai Rasulullah ! saya sedang dirundung oleh kecemasan dan hutang. Baginda SAW berkata : Tidakkah aku mengajarkan kepada engkau yang dengan doa itu apabila engkau berdoa Allah akan menghilangkan kecemasanmu dan menjadikan kamu dapat membayar hutang-hutangmu. Abu umamah r.a. berkata : ajarkanlah kepadaku ! Rasulullah SAW berkata: ucapkanlah kalimat-kalimat ini diwaktu pagi dan diwaktu petang :

Wahai Allah ! aku berlindung kepada Mu dari kesusahan dan kedukaan, aku berlindung kepada Mu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepada MU dari sifat penakut dan kekiran, dan aku berlindung kepada Mu dari kebanyakan hutang dan penindasan orang. Abu Umamah r.a. berkata aku menjalankan suruan itu dengan mengucapkan diwakut pagi dan diwaktu petang dan sungguh Allah SWT telah menghilangkan kesusahan dan keresahanku serta melunaskan hutangku. ( Abu daud )

No comments:

Post a Comment