Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, January 2, 2011

DO’A DAN ZIKIR DIRIWAYATKAN DARI RASULULLAH SAW 3

201- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : hendaklah manusia berhenti mengangkat mata mereka kelangit ketika sedang dalam shalat, kalau tidak pandangan mereka tidak akan kembal. ( Muslim )

catatan: mengangkat mata kearah langit ketika berdiri dalam shalat dilarang karena sering terjadi. ( Fathul Mulhim )

202- Abu Hura...irah r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : berdoalah kepada Allah SWT dengan keyakinan yang teguh yang doamu pasti diterima dan ketauhilah bahwa Allah SWT Allah SWT tidak mengabulkan do’a yangdatang dari seorang yang lalai atau hati yang tidak tawajjuh. ( Tirmidzi )

203- Habib Ibnu Maslamah Al Fihri r.a. meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Tidaklah suatu maljis yang sebagian orang berdo’a dan yang lain mengaminkan kecuali Allah SWT menjawab kepada do’a mereka ( Mustadrak hakim )

204- Zuhair Numairy r.a meriwayatkan : kami keluar bersama Rasulullah SAW pada suatu malam dan kami datang kepada seorang yang sedang berdo’a denga tekunnya. Rasulullah SAW berdiri dan mendengar kepada do’anya dan kemudian berkata : sesungguhnya doanya pasti diterima jika ia meletakkan penutup diatasnya. Salah satu daripada mereka berkata : Bagaimana caranya meletakkansebuah penutup keatasnya ? Rasullah SAW menjawab : Amin ! ( jika ia menyempurnakan doa’nya dengan amin, maka ini adalah jaminan bagi diterima doanya). Orang yang meminta tentang penutup ini, pergi kepada orang yang sedang berdoa, dan berkata : hai fulan ! sempurnakan doamu dengan amin dan ambillah khabar gembira tentang penerimaan doamu. ( Abu daud )

205- Aisah r.anha meriwayatkan: Rasulullah SAW menyukai doa yang melipuiti banyak hal dan meninggalkan yang lain. ( Abu Daud )

Catatan : Doa yang meliputi banyak hal yang terdiri dari kalimat-kalimat yang pendek akan tetapi mempunyai makna yang mendalam, atau doa yang menyangkut kebaikan di dunia ini dan kehidupan akherat. Atau boleh bermakna yang meliputi semua orang beriman sebagaimana satu doa yang lazim, adalah doa yang meliputi banyak hal dari Rasulullah SAW :

Wahai Tuhan kami berikanlah kami kebaikana dalam dunia ini dan kebaikan dalam kehidupan sesudah ini dan selamatkanlah kami dari azab neraka ! ( baslul Majhud )

206- Putra Saad r.a. berkata : pada suatu ketika saya sedang berdoa sebagaimana doa berikut : Wahai Allah ! aku memohon kepadamu sorga, ni’mat-ni’matnya dan kesenangannya dan sekian dan sekian. Dan saya berlindung kepada engkau dari api neraka, dari rantai-rantainya, dari belenggu-belenggunya dan dari sekian dan sekian azab. Ayahku mendengar ini dan berkata : wahai anakku ! saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : masanya tidak lama lagi akan datang apabila orang akan berlebih-berlibahan di dalam doa mereka. Berhentilah dari bergabung dengan mereka, jikalau engkau mendapatkan sorga, maka engkau akan mendapatkan semua ni’mat sorga. Dan jika engkau terselamat dari neraka, maka engkau akan diselamatkan dari semua azabnya. ( oleh karena itu tidak perlu untuk pergi kedalam rinci yang terkecil dalam doamu, akan tetapi mintalah sorga dan berlindunglah dari neraka sudah mencukupi ). ( Abu daud )

207- jabir r.a. meriwayatkan : saya mendengar Nabi SAW bersabda : sesungguhnya ada suatu masa pada malam hari dimana tiada hamba Allah yang muslim yang berdoa kepada Allah untuk kebaikan dalam dunia ini atau kebaikan dalam kehidupan aklheart, kecuali Allah mengabulkan untuknya. Dan ini berlaku setiap malam. ( Muslim )

208- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : Rabb kita Tabaraka wa Ta’ala setiap malam turun kelangit dunia yang paling rendah, ketika sepertiga malam yang terakhir dan berfirman : adakah seorang yang akan memohon kepadaku dalam doa supaya Aku mengabulkannya ! adakah seorang yang meminta kepada Ku maka Aku akan memberi kepadanya ? adakah seorang yang memohon keampunan daripada Ku, maka saya akan mengampuninya ? ( Bukhari )

209- Muawaiyah Ibnu Abu Sofyan r.ahuma meriwayatkan : saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : barangsiapa yang memohon kepada Allah untuk sesuatu dengan kalimat-kalimat yang ilahi ini Allah akan mengabulkan baginya dengan kepastian :

( Tiada yang patut disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar ; tiada yang patut disembah kecuali Allah, Dia yang Esa dan tiada sekutu pada Nya; kepada Nya yang mempunyai kerajaan dan kepada Nya segala pujian, ia berkuasa atas segala sesuatu, dan tiada yang patut disembah kecuali Allah, tiada yang punya kuasa kecuali Allah. ( Tabrani dan majma Uz Zawaid )

210- Rabi’ah Ibnu Amr ra. Meriwayatkan : Saya mendengar Nabi SAW bersabda : mintalah dalam doamu dengan ketekunan yang kuat dengan Ya Dzal djalali wal ikram ( Wahai pemilik ke agungan dan kemegahan ! ) ( mustadarak hakim )

No comments:

Post a Comment