Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Friday, January 28, 2011

SHALAT-SHALAT SUNNAH DAN SHALAT-SHALAT NAFILAH 8

191- عن عبدالله بن زيد المازنى رضى الله يقول: خرج رسول الله r إلى المصلى فاستسقى ، وحول رداءه حين اسقبل القبلة. رواه مسلم ، باب كتبا صلاة إستسقاء، رقم 2070

191- Abdullah Ibnu Zaid Al-Mazini r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pergi ketempat shalatul I’ed dan mengerjakan shalatul istisqa ( untuk meminta hujan, dan membalikkan serbannya bagian ...dalam keluar sementara ia menghadap kiblat ( memohon kepada Allah, untuk mengembalikan keadaan kemarau ini, dengan rahmat Nya yang mutlak, dan menurunkan hujan ). ( HR.Muslim )

192- Huzaifah r.a. meriwayatkan bahwa : Apabila Nabi SAW menghadapi sesuatu kesulitan dan keadaan yang suram, maka ia bersegera kepada shalat.

( HR.Abu Daud )

193- Ma’mar rahimahullah meriwayatkan dari seorang sahabat quraisy : Apabila keluarga Nabi SAW mengalamin kesulitan karena makanan dan perbekalan, ia memerintahkan mereka mengerjakan dan membaca ayat berikut :

وأمر أهلك بالصلوت واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى

Artinya : Dan perintahkanlah keluargmu kepada shalat dan bersabarlah dengannya. Kami tidak meinta rezeki kepadamu, sesungguhnya Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan sebaik-baik takdir ( di akherat ) adalah sungguh bagi orang-orang yang bertakwa. ( Ithafusada dan Musanaf Abdurrazak. )

194- Abdullah Ibnu Abu Awfa Al Aslami r.anhuma meriwayatkan : bahawa Rasulullah SAW datang kepada kami dan berkata : barangsiapa yang dihadapkan dengan suatu keperluan, yang berkaitan kepada Allah ( kepada salah seorang dari ciptan Nya, maka hendaklah ia mengambil wudhu’ dan mengerjakan shalat, dan berdoa : Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pemaaf dan Maha pemurah, Maha suci Allah pemilik Arsy yang Agung, segala Puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Allah ! Aku mohon kepada Mu, curahan rahmat Mu dan kepastan ampunan Mu, dan penghasilan segala kebaikan dan kesematan dari segala dosa. Janganlah biarkanm dosa padaku melainkan Engkau telah mengampuninya dan janganlah biarkan kesusahan kepadaku melainkan Engkau telah menghilangkannya dan janganlah biarkan keperluan yang Englau ridhai melainkan Engkau telah memenuhinya, wahai Tuhan yang Maha Penyayang diantara para penyayang. Sesudah mengucapkan doa ini kepada Allah untuk apa saja yang engkau inginkan berkenaan dengan dunai ini atau akherat. Tidak dapat diragukan pasti diterima. ( Ibnu Majah dan Misbahuzzujajah ).

195- Abdullah Ibnu masud r.a. meriwayatkan bahwa seoarang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata : Wahai Rasulullah saya ingin pergi ke Bahrain untuk untuk berniaga. Rasulullah SAW mengarahkannya untuk mengerjakan shalat dua rakaat sebelum memulakan perjalanan. ( Tabrani dan Majma Uz Zawaid )

196- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan : bahwa Nabi SAW bersabda : Apabila kamu memasuki rumahmu, kerjakanlah dua rakaat shalat. Karena ini akan melindungi kamu dari kejahatan yang masuk kerumahmu. Demikian pula kerjakanlah dua rakaat shalat sebelum keluar dari rumahmu ; karena ini akan melindungi kamu dari kejahatan yang ada di luar.( Bazar, Majma UZ Zawaid )

197- Ubayy Ibnu Kaab r.a. meriwayatkan bahwa : Rasulullah SAW bertanya kepadaku : apa yang kamu baca dalam permulaan shalatmu ? Kaab r.a. menjawab : umul qur’an (surat fatiha )! Rasulullah SAW kemudian bersabda : demi Dia yang dalam tangannya nyawaku ada, Allah tidak mewahyukan surat ( yang serupa dengan ini dalam taurat, atau dalam injil, atau dalam zabur, atau dalam sisa al qur’an. Dan sungguh ini, tujuh ayat ( Sab’masani ) yang diulang dalam setiap rakaat dari shalat. ( Musnad Ahamad dan Fathur Rabbani ).

198- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Allah SWT berfirman : Aku telah membagikan surat fatiha dalam dua bagian antara Aku dan hamba Ku, dan hamba Ku akan menerima apa yang ia minta. Apabila hambaku berkata Alhamdulillahi rabbil Alamin ( Segala Puji bagi Allah Tuhan sekalian alam ). Allah SWT berfirman hamba Ku telah memuji Ku ! dan apabila hamba Nya membaca Arrahmanirrahim ( Maha Pengasih maha Penyayang ) Allah SWT berfirman : hamba KU telah memuliakan Aku ! dan apabila apabila hambanya membaca malikiyaumiddin ( raja pada hari kiamat yaitu ganjaran dan azab ). Allah berfirman : hamba Ku telah mengagungkan Aku! ( atau ) mempercayakan Aku ! dan apabila hamba Ku mengucapkan : Iyya kana’budua waiyyakana’stain ( hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan , ini antara aku dan hamba Ku, maka apa saja yang ia minta akan diberikan ! dan apabila hamba Nya berkata Ihdinasshiratolmustaqim shirotholladzina an amta alaihim ghoiril maghdubi alaihim waladhoolin ( tunjukilah kami kejalan yang lurus, jalan orang-orang yang keatas mereka Engkau berikan ni’mat; dan bukanlah jalan orang-orang yang telah Engkau murkai ; atau orang-orang yang telah Engkau sesatkan ). Allah berfirman : inilah ( bagian surat yang khusus ) bagi hamba Ku dan hamba Ku akan menerima apa saja yang ia minta. ( HR.Muslim )

199- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa : Rasulullah SAW bersabda : katakanlah amin, apabila imam membaca ghairil ma’dhubi alaihim waladholin, dan apabila aminnya bersamaan dengan para malaikat maka segala dosanya yang lampau akan diampuni. ( HR.Bukhari ).

200- Abu Musa Al Ashari ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : apabila imam membaca ghairil maghdbi waladhaliin ,( dan buka jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukanlah jalan orang-orang yang telah Engkau sesatkan ) katakanlah amiin, Allah akan menerima doamu. ( HR.Muslim )

See More

181- Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : barang siapa mengerjakan enam rakaat sesudah shalat maghrib, tanpa diselingi percakapan yang sia – sia diantaranya, maka mendapat pahala sma dengan dua belas tahun ibadah. (HR.Tirmidzi )

Catatan : Sesudah dua rakaat sunah maghrib, jikalau empat rakaat sunah dikerjakan ini akan men...jadi enam rakaat yang dikehendaki. Menurut beberapa ulama enam rakaat ini adalah tamabahan kepada dua rakat sunah maghrib. ( Mirqaatul mafatih dan Majahir Haque )

182- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan : Suatu ketika nabi SAW bertanya kepada Bilal r.a. pada waktu shalat fajar : Hei Bilal beritahukan kepadaku sebuah amalan sesudah kamu masuk islam, yang mana engkau mendapat pahal yang begitu banyak, karena saya mendengar derap langkahmu dihadapan saya dalam sorga dalam mimpiku. Bilal r.a.menjawab : saya tidak melakukan amalana yang luar biasa, kecuali ketika saya mengambil wudhu pada siang atau malam hari saya mengerjakan shalat ( tahyatul wudhu )sesudah itu sebanyak yang ditulis atau yang di minta daripadaku.

( HR.Bukhari )

Shalat-tut-Tasbih

183- Ibnu Abbas r.anhuma meriwayatkan Rasulullah SAW berkata kepada Abbas r.a. wahai Abbas pamanku tidakkah aku berikan ? tidakkah aku hadiahkan kepadamu? Tidakkah aku anugerahkan kepadamu ? tidakkah aku beritahukan kepadamu suatu amalan jikalau engkau mengerjakannnya akan memperolehi sepuluh manfaat ; Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, yang dahulu maupun yang kemudian, yang lama dan baru ( yang dosa-dosa itu dilakukan ) secara sadar dan tidak sadar, besar dan kecil, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan ? berikut ini adalah amalannya : Engkau mengerjakan empat rakaat membaca dalam setiap rakaat surat fatiha dan sebuah surat dan ketika engkau menyelesaikan bacaan dalam rakaat pertama ; engkau membaca lima belas kali sambil berdiri Subhanallah, Alamdulillah, La ilaha illalllah, Allahu Akbar. Kemudian engkau pergi ruku’ dan mengucapkan tasbih itu sepuluh kali sambil beruku’. Kemudian engkau menangkat kepalmu sesudah ruku’

( dalam qaumah yaitu berdiri dalam posisi lurus ) danmengucapkan tasbih itu sebanyak sepuluh kali. Kemudian engkau turun bersujud ; dan dalam psosisi ini ucapkanlah tasbih ityu sepuluh kaki. Kemudian engkau mengangkat kepalmu sesudah bersujud ( dalam jalza yaitu dalam posisi duduk ); dan ucapkanlah tasbih sepuluh kaki. Kemudia engkau mengerjakan sujud yang kedua dan emngucapkan tasbih itu sepuluh kali. Kemudian engkau mengangkat kepalamu sesudah bersujud dan mengucapkan tasbih itu sepuluh kali sambil duduk. Dengan cara ini kamu telah menguca[pkan tujuh puluh lima kali dalam setiap rakaat. Kamu lakukan itu dalam semua empat rakat. ( Wahai pamanku ) jikalau engkau dapat mengerjakan ini ( shalat tasbih ) sekali setaiap hari ; maka lakukanlah demikian, jika tidak maka sekali dalam sekali setiap jum’at ; jika tidak maka sekali dlam sebulan ; jika tidak maka sekali dalam setaun; jika tidak maka sekali dalam seumur hidup kamu. ( HR.Abu Daud )

184- Ibnu Umar. R.anhuma eriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengirim a’far Ibnu Abu Thalib r.a. ke Abesinia. Ketika ia kembali ke Madinah dari Abesinia, Rasulullah SAW memeluknya dan mencium dahinya dan berkata tidakkah aku berikan kepada mu sebagai hadiah ? tidakkah aku berikan kepadamu khabar gembira ? dan tidakkah aku berikan kepadamu suatu pemberian ? ia menjawab : silakan lakukan wahai Rasulullah ! kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara terperinci tentang shalat tut tasbih ( Mustadrak hakim )

185- Fadalah Ibnu Ubaid r.a. meriwayatkan : pada suatu hari Rasulullah SAW duduk, ketika seorang masuk mesjid dan mengerjakan shalat dan membaca Allahummaghfirli warhamni ( wahai Allah ! ) ampunilah aku dan rahmatilah aku. Rasulullah SAW bertanya kepadanya : engkauterlalu tergesa-gesa dalam berdo’a ! apabila engkau telah menyelesaikan shalat, dan dalam keadaan duduk ; engkau harus memuji Allah, yang sesungguhnya ia patut untuik mendapat pujian ; (kemudian kamu membaca shalawat ( meminta Allah untuk mengirimkan kurnia kehormatan dan rahmat ) kepadaku. Kemudian kamu baru berdoa. Fudalah Ibnu Ubaid meriwayatkan : seorang yang lain datang dan mengerjakan shalat kemudian ia meuji Allah dan membaca shalawat ketasa nabi SAW. Rasulullah SAW berkata kepada orang itu : wahai orang yang mengerjkan shalat ! ( sekarang ) berdoalah kepada Allah maka doa mu akan diterima ! ( HR.Tirmidzi )

186- Anas r.a.meriwayatkan : bahawa Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dari kampung yang dalam shalatnya berdoa sebagai berikut :

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبى ورحمتك أرجى عندى من عملى

Artinya : Wahai Yang Maha Agung ! yang kepadanya tak pernah dilihat oleh mata yang Dia berada diluar jangkauan kami, yang kepada Nya tidak seorangpun yang dapat memujinya sebagaumana Dia adanya, yang tiada malepataka waktu yang dapat mempengaruhinya, atau Dia tidak takut kepada malapetaka waktu. ( Wahai Yang Maha Agung ! ) Dia yang mengetauhi beratnya gunung-gunung, takaran sungai-sungai, jumlah curah hujan, dan jumlah dedaunan pohon-pohon; dan ( Wahai yang Maha Agung ! ) Dia yang mengetauhi segala sesuatu yang mana kegelapan malam meliputinya, dan yang mana cahaya siang datang, dari Dialah tiada langit yang dapat menyembunyikan langit yang lain, dan tiada bumi yang dapat menyembunyikan bumi yang lain; atauntiada serbuah lautan yang dapat menyembunyikan apa yang ada pada kedalamnya, atau sebuah gunung tak dapat menyembunyikan apa yang ada dalam kekerasaan batu-batu karang. Wahai Allah ! jadikanlah bagian akhir umurku terbaik; dan akhir amalanku amal yang terbaik, dan jadikanlah hari-hariku yang terbaik, hari yang mana saya bertemu dengan Engkau ( pada hari kematian ). Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki supaya ketika orang ini menyempurnakan shalatnya kemudian membawanya kepadaku. Karena itu ia datang kepada Rasulullah SAW sesudah menyempurnakan shalatnya. Rasulullah SAW mnghadiakan sebentuk emas dari galian yang datang sebagai hadiah. Kemudian ia bertanya kepada Badui itu : kamu berasal dari suku mana ? ia berkata : wahai Rasulullah ! Saya berasal dari suku Banu Amir. Baginda SAW berkata : Tahukah engkau mengapa saya menghadiakan emas ini kepadamu ? Badui itu berkata : Wahai Rasululah ! karena saya mempunyai kekerabatan dengan engkau. Baginda SAW kemudian berkata : hubungan kekarabatan mempunyai hak-haknya, akan tetapi saya menghadiakan emas ini kepadamu karena engkau memuji Allah dengan suatu cara yang sangat layak. (tabrani dan Majma Uz Zawaid )

Catatan : Doa tersebut dapat dibaca dalam setiap posisi dari shalat nafil.

187- Abu Bakar r.a. meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : apabila seorang hamba Allah melakukan dosa kemudian ia mengambil wudhu dengan sempurna dan mengerjakan dua rakaat shalat, dan memohon keampunan dari Allah, Dia mengampuninya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat-ayat ini :

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموآ أنفسهم

Artinya : dan mereka yang bila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiriswegera mengingat Allah dan memohonkan ampunan atas segala dosanya ; dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Alah ? dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya demikian padahal mereka tahu ( Al-Imran 3:135 )

( HR.Abu Daud )

188- Hasan Rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : tiada seorang hamba Allah yang melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian mensucikan dirinya dengan wudhu’ yang sempurna, kemudian ia keluar kelapangan terbuka dan mengerjakan dua rakaat shalat dan memohon pengampuna atas dosa-dosanya kecuali Allah SWT pasti mengampuninya. ( Baihaqi )

189- Jabir Ibnu Abdullah r.anhuma meriwayatkan bahwa : Rasulullah SAW mengajarkan kami cara melakukan istikharah ( memohon Allah untuk menunjuki seseorang cara yang benar dari suatu amalan mengenai suatu kerja atau suatu amalan), dalam segala hal sebagaimana ia mengajarkan kami surat-surat dari Al Qur’an. Baginda berkata : jikalau salah seorang daripada kamu berniat melakukan suatu pekerjaan ( hal urusan seseorang ), ia mesti mengerjakan dua rakaat shalat sunat dan berdoa sebagai berikut :

االلهم إنى أستخيرك ..........ثم أرضنىبه

Artinya : Wahai Allah ! aku minta pilihan kepada Mu dengan pengetauhan Mu dan aku mohon keputusan dengan kekuasaan Mu dan aku mohon kepada Mu dari keutamaan Mu yang besar, sesungguhnya Engkau mampu sedang aku tidak mampu dan Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetauhi dan Engkau mengetauhi hal-hal yang ghaib.

Wahai Allah ! jikalau Engkau mengetauhi bahwa urusan ini baik bagiku dalam agamaku dan penghidupanku serta akhir urusanku, maka takdirkanlah bagiku dan mudahkanlah bagiku kemudian berkatilah aku didalamnya.

Apabila Engkau mengetauhi bahawa urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, pnghidupanku dan akhri urusanku atau buat masa dekat dan masa depannya, maka singkirkanlah ia dariku dan takdirkanlah kebaikan bagiku dimanapun juga kemudian jadikanlah aku ridha dengan Nya. Rasulullah Saw menambahkan bahwa seseorang kemudian boleh menyebutkan keperluannya ( dalam shalat pada kedua tempat ketika ia membaca “ hazal amir “ yaitu kerja ini ia harus menyebutkan keperluannya). ( HR.Bukhari )

Catatan : Sebagai misal, jikalau istikharah dilakukan untuk bermusafir, maka katakan “ hazal safar “ sebagai ganti “hazal amr “ dan dalam urusan nikah, katakan “ hazal nikah”.

190- Abu bakrah r.a. meriwayatkan bahawa : selama masa Nabi SAW terjadi gerhana matahari, dan ia pergi ke masjid ( tergesa-gesa ), ia manarik jubahnya dan sahabat-sahabat r.anhum berkumpul mengelilinginya. Ia mengimami mereka dalam shalat dua rakaat. Dan ketika gerhana telah menjadi terang, baginda SAW bersabda : sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak memudar karena kematian seseorang ( sebagaimana pemikiran jahil orang-orang hari ini; sesungguhnya semua ini fenomena alam yang hanya terjadi dengan perintah Allah ). Olhe sebab itu apabila terjadi gerhana, kerjakan shalat dan terus berdoa memohon rahmat Allah sehinga gerhana berakhir. Ini terjadi yang putra Rasulullah Saw bernama Ibrahim r.a. meninggal pada hari itu’ dan orang-orang membicrakan tentang kematiannya ( yang maengatakan gerhana telah menybabkan kematiannya ).


( HR.Bukhari )

No comments:

Post a Comment